ریاست مرکز

عقیل یوسفی کما

استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

ایمیل:

aykoma@ut.ac.ir

کدپستی:

11155-4563 , تهران

تلفن :

021-6111-4836

فاکس:

021-8835-4839