اعضا فعلی مرکز

دانشجوی دکتری

احمد اسماعیل زاده

دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

سعید شکیبا

دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدرضا الغونه

احمدرضا الغونه

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

امید احمدی

امید احمدی خیاوی

کارشناسی ارشد
مکانیک

دانشگاه تهران

مهیار اشکواری

مهیار اشکواری

کارشناسی ارشد
مکانیک

دانشگاه تهران

محمود حسینی نیا

محمود حسینی‌نیا

کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد

داود درستکار

کارشناسی ارشد
مکانیک

دانشگاه تهران

خاطره دخیلی

کارشناسی ارشد
مکانیک

دانشگاه تهران

میلاد شفیعی آشتیانی

کارشناسی ارشد
مکانیک

داشنگاه تهران

ساحل صالحی

کارشناسی ارشد
مکانیک

داشنگاه تهران