دانشجوی دکتری

احمد اسماعیل زاده

دکتری

مکانیک

دانشگاه تهران

سعید شکیبا

دکتری

مکانیک

دانشگاه تهران

علی رضا یزدان‌پناه

دکتری

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران

محمد مهدی ارزانی

دکتری

مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدرضا الغونه

احمدرضا الغونه

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

امید احمدی خیاوی

کارشناسی ارشد
مکانیک

دانشگاه تهران

مهیار اشکواری

کارشناسی ارشد
مکانیک

دانشگاه تهران

محمود حسینی‌نیا

کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد

داود درستکار

کارشناسی ارشد
مکانیک

دانشگاه تهران

Khatere Dakhili

خاطره دخیلی

کارشناسی ارشد
مکانیک

دانشگاه تهران

میلاد شفیعی آشتیانی

کارشناسی ارشد
مکانیک

داشنگاه تهران

ساحل صالحی

کارشناسی ارشد
مکانیک

دانشگاه تهران

سعید ظهوری

کارشناسی ارشد

مکانیک

دانشگاه تهران

علی عباس‌زاده

کارشناسی ارشد

مکانیک

دانشگاه تهران

حمید‌رضا اعلائی

کارشناسی ارشد

مکانیک

دانشگاه تهران

آتوسا قربانی

کارشناسی ارشد

مکانیک

دانشگاه تهران

محمد فلاح

کارشناسی ارشد

مکانیک

دانشگاه تهران

مهراد گهرزای

کارشناسی ارشد

مکانیک

دانشگاه امیرکبیر

کسری محمدیان

کارشناسی ارشد

مکانیک

دانشگاه تهران

محمد ملک‌زاده آراسته

کارشناسی ارشد

مکانیک

دانشگاه تهران

میلاد موسوی

کارشناسی ارشد

مکانیک

دانشگاه تهران

محمد رضا وکیلی

کارشناسی ارشد

ژئوتکنیک

دانشگاه تهران

سعید رضاییان

کارشناسی ارشد

مکانیک

دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی

امین امانی

کارشناسی

برق و الکترونیک

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرمان

اعلا ایرانمنش

کارشناسی

برق و اکترونیک

فارغ التحصیل از دانشگاه کرمان

شیدا امیری ریگی

کارشناسی

طراحی صنعتی

دانشگاه تهران

نرگس ایوبی

کارشناسی

مکانیک

دانشگاه تهران

مصطفی باقرپور

کارشناسی

مکانیک

دانشگاه تهران

شهاب باتمانی

کارشناسی

طراحی صنعتی

دانشگاه تهران

محمد علی بذرافشانی

کارشناسی

مکانیک

فارغ التحصیل از دانشگاه باهنر کرمان

زینب جعفری دولت آبادی

کارشناسی

مکانیک

دانشگاه تهران

آرزو دهستانی کردستانی

کارشناسی

طراحی صنعتی

دانشگاه تهران

دانیال رحیمی

کارشناسی

مکانیک

دانشگاه تهران

ریحانه حسینی نژاد

کارشناسی

مکانیک

دانشگاه تهران

نگار ریاحی

کارشناسی

مکانیک

دانشگاه تهران

بهنام ملکی

کارشناسی

کامپیوتر سخت افزار

فارغ التحصیل از دانشگاه باهنر کرمان

محمد رضا طهماسبیان

کارشناسی

مکانیک

دانشگاه تهران

امیرحسین ودادی

کارشناسی

مکانیک

دانشگاه تهران