پژوهشگران

امین امانی

کارشناسی

برق و الکترونیک

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرمان

اعلا ایرانمنش

کارشناسی

برق و اکترونیک

فارغ التحصیل از دانشگاه کرمان

بهنام ملکی

کارشناسی

کامپیوتر سخت افزار

فارغ التحصیل از دانشگاه باهنر کرمان

محمد علی بذرافشانی

کارشناسی

مکانیک

فارغ التحصیل از دانشگاه باهنر کرمان

دانشجوی دکتری

احمد اسماعیل زاده

دکتری

مکانیک

دانشگاه تهران

photo_2019-05-08_17-28-40

سعید شکیبا

دکتری

مکانیک

دانشگاه تهران

علی رضا یزدان‌پناه

دکتری

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران

محمد مهدی ارزانی

دکتری

مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد
ااااااا

امیرحسین ودادی

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

هومن کارگر گزکوه

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

پژمان عبداله نژاد

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

مهدی داودی مقدم

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

محمد حسین فریدونی

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ااااااا

محمدجواد نورمحمدی

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

نگار ریاحی

کارشناسی ارشد مکانیک

داشنگاه تهران

محمدرضا بهره بر

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

سیده ساجده طاهری

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

پارسا شفیعی

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

سعید رضائیان

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ااااااا

امیرمحمد واحدی

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ااااااا

هیرسا کیا

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ااااااا

دانیال رحیمی

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی
ااااااا

عرفان رضوانفر

کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ااااااا

کسری سینایی

کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ااااااا

رضا نوری شیرازی

کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ااااااا

مهرتا فرساد

کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ااااااا

آراد مسرور

کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران