اعضاء مرکز

CAST

اعضاء

پژوهشگران

امین امانی

کارشناسی برق و الکترونیک

معصومه غلامی

کارشناسی ارشد برق و مخابرات

بهنام ملکی

کارشناسی کامپوتر و سخت افزار

محمد علی بذرافشانی

کارشناسی مکانیک

دانشجوی دکتری

احمد اسماعیل زاده

دکتری مهندسی مکانیک

سعید شکیبا

دکتری مهندسی مکانیک

علیرضا یزدان پناه

دکتری مهندسی کامپیوتر

محمد مهدی ارزانی

دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

احسان غفاراللهی

دکتری مهندسی مکانیک

دانشجوی کارشناسی ارشد

امیرمحمد واحدی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

محمد حسین صائمی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

پژمان عبدالله نژاد

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

مهدی داوودی مقدم

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

امیرحسین ودادی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

هومن کارگر گزکوه

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

آدرین غریب‌خانیان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

امیرحسین امینی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

نگار ریاحی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

محمدرضا بهره بر

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سیده ساجده طاهری

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سید شهریار شیخ ابومسعودی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

پارسا شفیعی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

هیرسا کیا

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

دانیال رحیمی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

محمد جواد نورمحمدی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

محمد حسین فریدونی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

دانشجوی کارشناسی

محمد مهدی عابدی

کارشناسی مهندسی مکانیک

محمد امین آذری

کارشناسی مهندسی مکانیک

پارسا یزدان‌خواه

کارشناسی مهندسی مکانیک

صادق صحت

کارشناسی مهندسی مکانیک

سید مهدی سامع

کارشناسی مهندسی مکانیک

مهدی نادری نژاد

کارشناسی مهندسی مکانیک

هستی شیری

کارشناسی مهندسی مکانیک

فائزه یزدانی

کارشناسی مهندسی مکانیک

ارشیا هادوی

کارشناسی مهندسی مکانیک

عرفان رضوان فر

کارشناسی مهندسی مکانیک

کسرا سینایی

کارشناسی مهندسی مکانیک

رضا نوری شیرازی

کارشناسی مهندسی مکانیک

شهاب باتمانی

کارشناسی طراحی صنعتی

اعضاء سابق

آراد مسرور

کارشناسی مهندسی مکانیک

سعید رضائیان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ریحانه حسینی نژاد

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک