محمد مهدی عابدی

 زمینه تحقیقاتی : عضو آکادمیک
 بازه فعالیت در کست : از 1400 تا کنون
 ایمیل : mohammadabedi@ut.ac.ir

Citations: 0
h-index: 0
i10-index: 0
No. of Papers: 1

 تحصیلات

کارشناسی : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد : …….
دکتری : …….

راه های ارتباطی: