پروژه ها

پروژه های CAST درباره چیست ؟

پروژه های کست در دو بخش و پورتفولیو مجزا تقسیم می شوند که عبارتند از: پورتفولیو رباتیک و دینامیک و پورتفولیو ارتعاشات و تست و تحلیل سازه.

ربات های انسان نما

Brian Lewis

Founding Partner

Chas R. Walker

Partner

Christy Mullen

Partner

Brian Lewis

Founding Partner

Chas R. Walker

Partner

Christy Mullen

Partner

ربات های هوشمند هوایی

David B. Bass

Mergers & Acquisitions

David B. Bass

Mergers & Acquisitions

Jennifer Mankin

Banking

Ann Allen

Real Estate

Paul Chan

Litigation

David B. Bass

Mergers & Acquisitions

Robert McCrary

Real Estate

Debbie Hendry

Labor Law

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

David B. Bass

Mergers & Acquisitions

Jeanelle Dale

Litigation

ربات ماهی های هوشمند

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Jeanelle Dale

Litigation

Christina Amerson

Capital Markets, M&A

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

پروتز های هوشمند

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Jeanelle Dale

Litigation

Christina Amerson

Capital Markets, M&A

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Andrew Smith

Mergers & Acquisitions

Jeanelle Dale

Litigation

Christina Amerson

Capital Markets, M&A

What People Say About Us

Client Testimonials